Vanntett inn i neste århundre

I hjertet av Stock­holm har det siden 2018 pågått stor aktivitet i Katari­na­berget. Over 270.000 kubikk fjell­masser er sprengt ut, og i de tre store fjell­hal­lene med en høyde på 24 meter, bygges nå den nye bussta­sjonen i det histo­riske Slussen-området. Byggherre for prosjektet er Stock­holms Stad, og bergrom­mene i Slussen skal vannsikres med membran og sprøytebetonghvelv. 

Stock­holm Stad har definert utvidede brann­krav til tunnelmem­braner, samt dokumen­tert levetid på over 120 år. Vi er stolte av at Oldroyd© Multi­Safe 1200RT oppfylte alle krav og ble foretrukket til oppdraget. Denne membranen har en paten­tert kantfor­seg­ling, som tilfreds­stiller den utvidede brann­testen med brann­eks­po­ne­ring på kanten av membranen. Totalt monteres det over 60.000 m² med Oldroyd-membran i fjell­hal­lene, leveransen inklu­derer også monta­sje­ma­te­riell som Oldroyd© RoadRunner armerings­stoler, Oldroyd© distanse­hjul i 100% resir­ku­lert havplast samt Oldroyd© PE-lock for avslut­ning mot betong­kon­struk­sjoner. Med dokumen­tert levetid på over 120 år vil busster­mi­nalen på Slussen være sikret mot vanninn­tren­ging godt inn i neste århundre. 

Det er bærekraftig å velge tunnelmem­braner fra Oldroyd. Membra­nene er fri for giftstoffer og inneholder ingen miljø­ska­de­lige myknere. Alle membraner blir dessuten produ­sert i Telemark, Norge.

Visste du at vi gjennom vår Multi-Layer Techno­logy kan legge resir­ku­lert materialet i midtsjiktet av membra­nene våre? Utfra dagens regel­verk er det tillatt med inntil 10% resir­ku­lert materiale i midtsjiktet. Vi har gjort flere tester med økt andel resir­ku­lert materiale i midtsjiktet, og kan dokumen­tere at dette hverken svekker produkt­kva­litet eller de mekaniske egenska­pene. Vi jobber derfor videre inn mot myndig­he­tene for å kunne øke denne andelen. Dette er konkrete miljø­tiltak som virker!

Membran­ar­beider i Slussen, Stock­holm Foto: Veidekke Entre­prenad AB